Javna naročila

Muzej trenutno nima javnih naročil.

Javne informacije

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto
Slovenija
dolenjski.muzej@dolenjskimuzej.si
Odgovorna uradna oseba:Jasna Dokl Osolnik, direktorica
Datum zadnje spremembe kataloga:01. 01. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  www.dolenjskimuzej.si 

2. Splošni podatki o javnem zavodu Dolenjski muzej Novo mesto in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o delu in organizaciji Dolenjskega muzeja Novo mesto

Kratek opis delovnega področja:
Zavod opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje dejavnosti, ki so zapisane v odloku o ustanovitvi muzeja (Ur.l. RS, št. 79/2003):

 • evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za zgodovino;
 • varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja;
 • pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
 • razvija vlogo osrednjega muzeja za področje svojih zbirk na način, da prevzame vrsto nalog za sodelovanje in v sodelovanju z mrežo muzejev, kar poteka v obliki tekočega dialoga z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji;
 • izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
 • pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine;
 • pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino;
 • izvaja razne oblike vzgojno – izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
 • sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi;
 • vzdržuje strokovno knjižnico in informacijsko – kulturni center za študijske in pedagoške potrebe;
 • opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
 • pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino, z arheološko metodo;
 • opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnem za zgodovino;
 • sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na tem prostoru opravljajo druge ustanove;
 • opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov. Na področju varstva premične kulturne dediščine zavod opravlja dejavnost na področju arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in umetnostne zgodovine. Poleg tega pa deluje še na področju galerijske dejavnosti in ima pedagoško službo ter konservatorsko restavratorsko službo za arheološko gradivo. V okviru dejavnosti v muzeju delujeta tudi dve dislocirani enoti in sicer Jakčev dom in Kočevski rog.

Poslanstvo
Dolenjski muzej Novo mesto je pokrajinski muzej kompleksnega tipa, ki v svojem delovanju pokriva področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine in zgodovine ter zgodovine umetnosti. Zelo razvito ima tudi pedagoško službo, v okviru muzeja pa delujeta tudi dislocirani enoti Jakčev dom in Kočevski rog. V svojem poslanstvu muzej v prvi vrsti skrbi po najboljših možnih strokovnih močeh za trajno in nemoteno izvajanje javne službe na temeljnem muzejskem delu, to je zbiranje, evidentiranje, proučevanje, dokumentiranje, hranjenje, varovanje, raziskovanje in prezentiranje premične kulturne dediščine območja za katerega je po mreži muzejev tudi zadolžen (UL. RS, št. 97/00). S stalnimi in občasnimi razstavami z vseh področij muzejskega dela, bogato založniško in pedagoško dejavnostjo muzej skrbi za primerno predstavitev naše premične dediščine v širši javnosti pri kateri z raznovrstno dejavnostjo zbuja vedno večji interes zanjo in za sam muzej. Zelo pomembno poslanstvo muzeja je namreč, da na primeren način ohranja, varuje in prezentira premično dediščino Novega mesta in Dolenjske, opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti, kar je zelo pomembno pri utrjevanju narodne zavesti in identitete. Zato ima tudi pomembno vlogo v izobraževalnih procesih, še posebej pri domoznanstvu, kjer je nekako most med zgodovino v učbenikih in resničnimi ostanki preteklosti. Prav tako je v okolju v katerem deluje ena od osrednjih kulturnih ustanov in središče kvalitetnega kulturnega ustvarjanja tako v regiji kot tudi širše.

Vodenje in upravljanje zavoda
Organi zavoda so direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Organizacijska struktura muzeja:

 • Kustodiat za arheologijo,
 • Kustodiat za etnologijo,
 • Kustodiat za zgodovino,
 • Kustodiat za umetnostno zgodovino,
 • Pedagoška služba,
 • Konservatosko – restavratorska služba,
 • Dislocirani enoti: Jakčev dom in Kočevski rog.

Organizacija muzeja se določa in spreminja glede na zahteve izvajanja dejavnosti in obvladovanja poslovnega procesa. Organizacija je določena za področja strokovne dejavnosti muzeja (strokovni program) in za področja poslovne dejavnosti (administrativne in tehnične službe) muzeja.

2.1. Dejavnost na področju strokovne dejavnosti muzeja

Za izvajanje strokovne dejavnosti muzeja (strokovni program) so organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

 • Kustodiati
 • Konservatorsko restavratorska služba
 • Dokumentacijska služba
 • Pedagoška služba
 • Dislocirane enote

Za vodenje teh organizacijskih enot lahko direktor po potrebi pooblasti posamezne delavce – vodje organizacijskih enot. Mandat vodje enote je vezan na mandat direktorja.

2.1.1. Kustodiati

Kustodiati muzeja so skladno s 3. členom odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto organizirani na naslednjih področjih strokovnega dela muzeja:

 • Kustodiat za arheologijo,
 • Kustodiat za etnologijo,
 • Kustodiat za zgodovino,
 • Kustodiat za umetnostno zgodovino in
 • Kustodiat za kulturno zgodovino.

V okviru kustodiatov se izvaja osnovno poslanstvo muzeja: zbiranje, hranjenje, varovanje, dokumentiranje, raziskovanje in s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavljanje javnosti predmete premične kulturne dediščine.

2.1.2. Dokumentacijska služba

Dokumentacijska služba skrbi za vodenje evidenc in dokumentacije muzejskega gradiva.

2.1.3. Pedagoška služba

Pedagoška služba pripravlja, organizira in izvaja pedagoški program, muzejske delavnice in projekte popularizacije muzeja ter pripravlja interpretativno in didaktično gradivo za obiskovalce razstav ter skrbi za stike z javnostmi.

2.1.4. Konservatorsko restavratorska služba

Konservatorsko restavratorska služba se ukvarja s konserviranjem in restavriranjem ter tehnično-tehnološkim raziskovanjem muzejskih predmetov in dokumentiranjem opravljenih posegov, razen tega pa skrbi za strokovno-tehnično brezhibnost vzdrževanja muzejskega gradiva v zbirkah in depojih vključno s spremljanjem mikroklimatskih pogojev.

2.1.5. Dislocirane enote

Muzej ima naslednji dislocirani enoti:

 • Jakčev dom in
 • Kočevski Rog.

V Jakčevem domu so shranjena in razstavljena likovna dela Božidarja Jakca, ki jih je umetnik podaril svojemu rojstnemu mestu, in del likovnopedagoške zbirke. Dislocirana enota se nahaja v Novem mestu.

Naloga dislocirane enote Kočevski rog je varovanje, tekoče vzdrževanje in predstavljanje Baze 20 in dveh partizanskih bolnišnic Jelendol in Zg. Hrastnik ter seznanjanje javnosti s pomenom, vlogo in bogastvom Kočevskega roga. Dislocirana enota ima sedež v Lukovem domu pod Bazo 20.

2.2. Dejavnost služb na področju poslovne dejavnosti muzeja

Za izvajanje poslovne dejavnosti muzeja (administrativne in tehnične službe) so organizirane naslednje službe:

 • Tajništvo,
 • Računovodstvo,
 • Tehnično vzdrževalna služba,
 • Receptorska služba.

Vse službe so neposredno podrejene direktorju muzeja.

2.2.1. Tajništvo

Služba zagotavlja administrativno poslovanje muzeja, ureja kadrovske in pravno formalne zadeve, vodi ekonomat, vodi blagajniške posle ter organizira in izvaja aktivnosti za ustrezno informiranost zaposlenih v muzeju.

2.2.2. Računovodstvo

Računovodstvo opravlja in vodi vse finančno in računovodsko poslovanje ter knjigovodsko poslovanje, sestavlja obračune in finančna poročila ter skrbi za pravilnost in zakonitost finančnega poslovanja muzeja.

2.2.3. Tehnično vzdrževalna služba

Služba servisira potrebe organizacijskih enot muzeja in vzdrževanje objektov ter drugega premoženja muzeja, sodeluje pri postavitvah razstav in pri organizaciji prireditev, skrbi za transporte muzejskega gradiva, skrbi za čiščenje prostorov muzeja, opravlja kurirsko službo in skrbi za brezhibnost in vzdrževanje voznega parka muzeja.

2.2.4. Receptorska služba

Služba skrbi za sprejem in vodenje obiskovalcev po razstavnih prostorih, pomaga in tudi samostojno izvaja muzejske delavnice, skrbi za prodajo vstopnic in prodajnega blaga ter vodenje ustreznih evidenc.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojne osebe:
Jasna Dokl Osolnik, direktorica in Jožica Jerman, strokovna delavka v tajništvu,
+386 (0) 7 373 11 11;
dolenjski.muzej@dolenjskimuzej.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja muzeja

Zakonske in druge podlage za delovanje:

 1. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), Ur.l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 113/13, 32/16, 21/18 
 2. Zakon o javnih financah, Ur.l. RS, št. 14/07, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15, 13/18
 3. Zakona o računovodstvu, Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02, 114/06
 4. Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine, Ur. L. RS, 73/00
 5. ICOM-ov kodeks muzejske etike, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005
 6. Odlok o ustanovitvi Dolenjskega muzeja Novo mesto, Ur. L. RS št.79/03, 85/04, 118/08
 7. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Dolenjskega muzeja Novo mesto 2008, 2019
 8. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18
 9. Zakon o javnem naročanju, Ur.l. RS št. 91/15, 14/18
 10. Zakon o zavodih, Ur.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06 
 11. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 94/07
 12. Zakon o javnih uslužbencih, Ur.l. RS, št. 32/06, 63/07, 65/08, 69/08, 40/12 
 13. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Ur.l. RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08, 83/09, 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16, 15/17 
 14. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ur.l. RS, št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15, 23/17, 67/17, 84/18
   

Interni predpisi:

1. Pravilnik o računovodstvu
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Dolenjskem muzeju Novo mesto
3. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
4. Pravilnik o obratovalnem in delovnem času v Dolenjskem muzeju Novo mesto
5. Navodila za izvedbo enostavnih postopkov javnega naročanja v Dolenjskem muzeju Novo mesto
6. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali drugih psihoaktivnih snovi
7. Pravilnik o ukrepih delodajalca Dolenjski muzej Novo mesto za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu
8. Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
9. Pravila o organiziranosti in delovanju javnega zavoda Dolenski muzej Novo mesto
10. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam

 • Strategija razvoja Dolenjskega muzeja Novo mesto 2015 – 2020
 • Zbiralna politika
 • Program Dolenjskega muzeja
 • Letna poročila

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

 1. Javna naročila
 2. Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:
Vse informacije so dosegljive na spletnih straneh Dolenjskega muzeja Novo mesto. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.

Pristojne osebe:
Jasna Dokl Osolnik, direktorica in Jožica Jerman, strokovna delavka v tajništvu,
+386 (0) 7 373 11 11
dolenjski.muzej@dolenjskimuzej.si