Jantar – dragulji Baltika v Novem mestu

20. 04. 2017 – 30. 09. 2017