Srednjeveške pečnice Novega mesta

17. 04. 2015 – 10. 09. 2015

Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju dveh ustanov, ki skrbita za varovanje kulturne dediščine v Novem mestu – Dolenjskega muzeja Novo mesto in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centra za preventivno arheologijo, so prikazani predmeti, povezani z najzgodnejšim mestnim življenjem v novoustanovljenem Novem mestu. V njih se zrcali bogato in polno življenje meščanov, ki se spogledujejo z ideali srednjeveškega plemstva in viteškega življenja, s tem pa kažejo na blagostanje in  ugoden gmotni položaj lastnika v razmeroma mladem, a obetajočem mestu v okljuku Krke.

V Novem mestu ni ohranjenih veliko predmetov, ki so povezani z njegovo srednjeveško zgodovino. Ohranjeni skromni pisni viri, del mestnega obzidja ter nekaj arhitekturnih kamnitih členov predvsem sakralnih objektov so bili do nedavna edini vidni pričevalci srednjeveškega mestnega življenja. Arheološka izkopavanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto v začetku tretjega tisočletja pa so razkrila na nekaterih danes nepozidanih mestnih površinah temelje srednjeveških stavb z množico drobnega, povečini lončenega gradiva. Posebno pozornost je vzbudila najdba večje količine lončenih pečnic iz 15. in 16. stoletja, ki so okrašene z geometrijskimi vzorci, s prikazi arhitekturnih členov, posebnost pa predstavljajo figuralno okrašene pečnice z reliefnimi  upodobitvami lovca in vladarja na prestolu.

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Pogled na razstavni prostor

 

Skledasta pečnica s predrto prednjo ploščo v obliki rozete (levo) ter polcilindrični pečnici z arhitekturnim okrasom, ki spominjata na grajska arkadna dvorišča oz. hodnike.

 

Zelena glazirana skledasta pečnica s predrto prednjo ploščo in arhitekturnim okrasom.

 

Oploščena pečnica z upodobljenim levom.